SÚŤAŽTE S NAMI O VONKAJŠIE ŽALÚZIE Z-90 NA CELÝ DOM ZADARMO

 • Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá si v termíne od 1.3.2021 do 30.9.2021 (vrátane) záväzne objedná výrobky, ktoré firma BOGA PARTNERS ponúka vrátane ich montáže.

 • Podmienkou účasti je zakúpenie výrobkov uvedených v prílohe 1 vrátane montáže, a záväzná objednávka tohto diela v hodnote minimálne 5000€ s DPH.

 • Výhrou  v súťaži sú vonkajšie žalúzie Z-90 Noval s motorom SOMFY WT vo farebnom prevedení podľa výberu zákazníka od spoločnosti SERVIS CLIMAX a.s., ktoré firma BOGA PARTNERS dodá a namontuje na všetky okná, balkónové dvere a posuvné dvere, ktoré si u nás objednáte a zároveň ich plocha presahuje 1m2.

 • Žrebovanie súťaže bude prebiehať v sídle spoločnosti BOGA PARTNERS s.r.o., Nám sv. Martina 407/3A, Holíč do 7 dní od ukončenia súťaže.

Príloha 1:

Výrobky, ktorých záväzným objednaním sa účastník môže zúčastniť súťaže „Súťažte s nami o vonkajšie žalúzie Z-90 na celý dom zadarmo“:

 

 • Okná a dvere plastového profilového systému:
  • VEKA Softline 82 MD
  • Schuco LivIng 82 MD
  • GEALAN S 9000
  • Brugmann 73 (len dverný systém)
  • Salamander BluEvolution 82
  • Salamander BluEvolution 92
 • Akýkoľvek hliníkový systém z ponuky BOGA PARTNERS s.r.o.
 • Akýkoľvek drevohliníkový systém z ponuky BOGA PARTNERS s.r.o.
 • Akýkoľvek drevený systém z ponuky BOGA PARTNERS s.r.o.
 • Garážové brány Hormann
 • Podomietkové purenitové schránky typu PSL, PSI alebo PSU od firmy CLIMAX

Štatút súťaže organizátora BOGA PARTNERS s.r.o. „Súťažte s nami o vonkajšie žalúzie Z-90 na celý dom zadarmo“ v znení platnom od 01.03.2021

 

 1. Základné ustanovenia:
  • Súťaž „Súťažte s nami o vonkajšie žalúzie Z-90 na celý dom zadarmo“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť BOGA PARTNERS s.r.o., Nám sv. Martina 407/3A, Holíč, IČO:
   47312653, IČ DPH: SK2023844086, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32237/T (ďalej ako „organizátor“).
  • Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

 

 1. Trvanie súťaže:
  • Súťaž sa koná v termíne od 1.3.2021 od 08:00 hod. do 30.9.2021 do 16:00.
 1. Účastníci a podmienky súťaže:
  • Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 18 rokov a ktorá si v termíne od 1.3.2021 do 30.9.2021 (vrátane) záväzne objedná výrobky, ktoré organizátor ponúka vrátane ich montáže a za podmienok uvedených v bode 3.2. (ďalej len „dielo“).
  • Zoznam výrobkov, ktorých kúpou sa môže účastník zapojiť do súťaže sú uvedené v prílohe 1 tohto štatútu. Podmienkou účasti je zakúpenie výrobkov uvedených v prílohe 1 vrátane montáže, a záväzná objednávka tohto diela v hodnote minimálne 5000€ s DPH.
  • Podmienkou záväznosti objednávky je zaplatenie zálohy za objednané dielo.
  • Pri zrušení objednávky alebo už uzatvorenej zmluvy o dielo zo strany objednávateľa bude účastník súťaže zo súťaže vyradený. Ak ku zrušeniu dôjde po vyhodnotení súťaže, nárok na výhru zaniká.
  • Do súťaže budú zaradení len zákazníci, ktorí budú súhlasiť s týmito podmienkami súťaže a udelia organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov. Svoj súhlas s účasťou v súťaži vyjadrí súťažiaci písomne pri uzatvorení zmluvy o dielo.
  • Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
 1. Výhra:
  • Výhrou v súťaži sú vonkajšie žalúzie Z-90 Noval s motorom SOMFY WT vo farebnom prevedení podľa výberu zákazníka od spoločnosti SERVIS CLIMAX a.s., ktoré organizátor dodá a namontuje na všetky okná, balkónové dvere a posuvné dvere, ktoré boli počas konania súťaže zakúpené objednávateľom u usporiadateľa tejto súťaže a ich plocha presahuje 1m2. Súčasťou dodávky a montáže vonkajších žalúzií nie sú podomietkové schránky, podomietkové vodiace lišty, elektroinštalácia ani krycie plechy.
  • Žalúzie budú zamerane priamo na stavbe a dodané v dohodnutej farbe a prevedení do dvoch mesiacov odo dňa žrebovania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo tieto žalúzie nenamontovať ak to nebude možné z technických dôvodov.
 1. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať v sídle spoločnosti BOGA PARTNERS s.r.o., Nám sv. Martina 407/3A, Holíč do 7 dní od ukončenia súťaže. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec firmy BOGA PARTNERS s.r.o. alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania. Žrebovania sa budú môcť všetci súťažiaci zúčastniť osobne alebo prostredníctvom online prenosu (vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu)

 1. Osobné údaje a osobnostné práva
  • Účastník zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba dobrovoľne poskytuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry.
  • Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov umiestnených v hlavnom menu na boga.sk. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov. Účastník súťaže a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Organizátor informuje účastníka ako dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

BOGA PARTNERS s.r.o., Nám sv. Martina 407/3A, Holíč, IČO: 47312653, IČ DPH: SK2023844086, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32237/T Kontaktné údaje: tel. 034 668 5929, e-mail boga@boga.sk Zodpovedná osoba: Ing. Boris Bízek.

Účel spracúvania: účasť v súťaži „Súťažte s nami o vonkajšie žalúzie Z-90 na celý dom zadarmo“. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry. Bez údajov o výhercovi, ktoré umožňujú odovzdať výhru, nie je možné výhru výhercovi odovzdať.

Právny základ spracúvania účastníkov a výhercov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a), b), f) zákona č. 18/2018 Z. z. (súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov). Kategórie osobných údajov účastníkov a výhercov: telefónne číslo a meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

Viac na www.boga.sk

 

 1. Osobitné ustanovenia
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, skrátiť súťažné obdobie alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez náhrady.
  • Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
  • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže.

Príloha 1:

Výrobky, ktorých záväzným objednaním sa účastník môže zúčastniť súťaže „Súťažte s nami o vonkajšie žalúzie Z-90 na celý dom zadarmo“:

 

 • Okná a dvere plastového profilového systému:
  • VEKA Softline 82 MD
  • Schuco LivIng 82 MD
  • GEALAN S 9000
  • Brugmann 73 (len dverný systém)
  • Salamander BluEvolution 82
  • Salamander BluEvolution 92
 • Akýkoľvek hliníkový systém z ponuky BOGA PARTNERS s.r.o.
 • Akýkoľvek drevohliníkový systém z ponuky BOGA PARTNERS s.r.o.
 • Akýkoľvek drevený systém z ponuky BOGA PARTNERS s.r.o.
 • Garážové brány Hormann
 • Podomietkové purenitové schránky typu PSL, PSI alebo PSU od firmy CLIMAX